Regulamin Galerii

I. Postanowienia wstępne

1. Właścicielem galerii internetowej jest Lokalne Centrum Promocji Krzysztof Malczewski, zwany dalej sprzedającym.
2. Galeria/sklep Lokalnego Centrum Promocji jest galerią sztuki i rękodzieła twórców związanych z województwem lubelskim. Grono prezentowanych twórców jest subiektywnym wyborem właściciela Galerii.
3. Autorzy sprzedający swoje prace poprzez galerię zachowują pełnię praw autorskich do sprzedawanych dzieł, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).
4. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach www.lcp-izbica.pl bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich.

II. Składanie zamówienia

1. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez stronę internetową przez 24h/dobę 7 dni w tygodniu. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.
2. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego. Kupujący otrzymuje e-maila z wyszczególnionymi produktami, formami płatności i dostawy.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku gdy, formularz zamówienia zostanie wypełniony błędnie, kupujący nie przeleje wymaganej kwoty na konto sprzedającego we wskazanym terminie (w przypadku płatności przelewem) lub przesyłka nie zostanie odebrana z poczty polskiej/od kuriera.
4. Ceny podane przez sprzedającego wyrażone są w PLN.
5. Zamawiający każdorazowo zgadza się na wystawienie faktury bez jego podpisu.
6. Kupujący ma możliwość zrezygnować z zakupów na każdym etapie składania zamówienia z tym, że ponosi koszty związane z realizacją zamówienia poniesione przez sprzedającego.
7. Zamówienia na specjalne życzenie produktów niestandardowych zostaje realizowane tylko po dokonaniu przez kupującego przelewu na pełną kwotę za zamówienie.

III. Realizacja zamówienia/koszty wysyłki

1. Czes realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych.
2. Termin otrzymania zamówienia = czas realizacji zamówienia + czas dostawy
3. Czas dostawy to zazwyczaj następny dzień roboczy po dokonaniu wysyłki w przypadku przesyłki kurierskiej.
4. W przypadku płatności przelewem, czas otrzymania przesyłki wydłuża się o czas realizacji przelewu.
5. Kupujący zostaje poinformowany o przesłaniu zamówionego towaru w osobnym e-mailu.
6. Wszystkie zakupione towary wysyłamy wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
7. Koszty wysyłki pokrywa kupujący.
8. Specyfikacja opłat za przesyłki w zależności od formy dostawy i sposobu płatności.
9. Przesyłka standardowa do 30 kg firmą kurierską DHL – 25,00 zł. brutto
10. Przesyłka niestandardowa do 30 kg firmą kurierską DHL – 33,00 zł. brutto ( jeden z boków paczki przekracza 120 cm.)
11. Kupujący zobowiązany jest do otworzenia przesyłki w obecności kuriera, a w przypadku uszkodzenia towaru kurier ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody.

IV. Gwarancje i zwroty

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
3. Reklamacja może być złożona poprzez stronę lcp-izbica.pl, tj. formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt” lub pisemnie.
4. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się z Galerią LCP – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
5. Składając reklamację zaleca się dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Galerii, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
6. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta (Sprzedawcę) w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.
7. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do towaru dołączony.
8. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
9. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
10. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.
11. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Galeria niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym.

V. Reklamacje w zakresie korzystania z Galerii

1. Uprawnienie do złożenia reklamacji w zakresie korzystania z Galerii przysługuje Kupującemu w związku z korzystaniem przez niego z Galerii – reklamacja może być złożona poprzez formularz kontaktowy, pocztę e-mail biuro@lcp-izbica.pl lub tradycyjną pocztą na adres Galerii LCP.
W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji w zakresie korzystania z Galerii sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z kupującym.
2. Reklamacja w zakresie korzystania z Galerii zostanie rozpatrzona przez sprzedającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej złożenia.
3. W reklamacji w zakresie korzystania z Galerii kupujący powinien podać swoje dane kontaktowe, dokładnie opisać przyczyny reklamacji oraz zgłosić żądania wobec sprzedającego.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W razie odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do zwrotu Towaru do Sprzedawcy wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
3. Zwrot środków w procedurze odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów realizowany jest przez Sprzedawcę.
4. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Kupujący może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się na stronie … jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Kupującego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz kosztu płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, jeżeli takim sposobem Kupujący opłacił zamówienie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Kupującego prawa odstąpienia od umowy.
8. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Kupującego użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodził się na inne rozwiązanie.
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przez Sprzedawcę Towaru.
10. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Kupujący dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
11. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

VII. Ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo zakupów.

1. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 informujemy, że Twoje dane osobowe przechowywane są w zbiorze danych firmy Lokalne Centrum Promocji.
2. Złożenie zamówienia w sklepie/galerii wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 (Dz.U.Nr 133. poz. 883).
3. Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych.
4. Dane Klientów nie są przekazywane osobom trzecim.
5. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu wykonania zamówienia.
2. Galeria/sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
3. Składający zamówienie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
6. Regulamin Galerii LCP dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie www.lcp-izbica.pl/regulamin-galerii/

 

POWRÓT DO GALERII LCP